PRES
Marka Kapasite
DURMA PRES AD-S 30135 3 metre - 135 ton
DURMA PRES CNC HAP 30120 3 metre - 120 ton
DURMA PRES APH 3020 3 metre - 120 ton
DURMA PRES HAP 30120 3 metre - 120 ton
BAYKAL PRES APH 3100X10 3 metre – 180 ton